Atıksu Standartları


Kalite Kontrol için Atıksu Standartları

Ürün KoduAçıklama/Ürün ÖzellikleriAmbalaj
MSHG-1PPM-125ML1 ppm Mercury for ICP125 mL
MSHG-1PPM-500ML1 ppm Mercury for ICP500 mL
TOCKHP1-125ML1000 ppm Carbon for TOC made from KHP125 mL
TOCKHP1-500ML1000 ppm Carbon for TOC made from KHP500 mL
QCP-CAT-20MLCations Standard20 mL
QCP-CR6-20MLChromium+6聽Standard20 mL
QCP-NUT-2-20MLComplex Nutrients Standard20 mL
QCP-CN-20MLCyanide Standard for QC20 mL
QCP-DMD-20MLDemand Standard20 mL
QCP-HG-20MLMercury Standard for QC20 mL
QCP-MIN-500MLMinerals Standard500 mL
QCP-OG-A-20MLOil & Grease Standard 120 mL
QCP-OG-W-250MLOil & Grease Standard 2250 mL
QCP-PHEN-20MLPhenolics Standard20 mL
QCP-NUT-1-20MLSimple Nutrients Standard20 mL
QCP-SLD-450MLSolids Standard450 mL
QCP-TRC-10MLTotal Residual Chlorine Standard10 mL
QCP-TMS-20MLTrace Metals Standard20 mL
QCP-TURB-20MLTurbidity Standard20 mL
QCP-WH-500MLWater Hardness Standard500 mL
QCP-PH-20MLpH Standard for QC20 mL